Polaris Ursae Minoris, S.L.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προς τήρηση του καθήκοντος ενημέρωσης που θεσπίζει το άρθρο 10 του Νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αναγράφονται κάτωθι τα εξής δεδομένα: η εταιρεία-ιδιοκτήτρια της www.polarisum.com PESCAPUERTA, S.A., με ΑΦΜ (των Ισπανικών Αρχών) A 36.607.638 και έδρα για τους σκοπούς αυτούς επί της Avda. García Barbón Nº 109, 4º, 36.201, Vigo (Pontevedra), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: pescapuerta@pescapuerta.es

2. ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση ή/και χρήση της πύλης της PESCAPUERTA, S.A.. αποδίδει την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ σε εκείνον ο οποίος αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, τους Γενικούς Όρους χρήσης που αναγράφονται εδώ. Οι προαναφερθέντες όροι ισχύουν ανεξάρτητα από τους Γενικούς Όρους Συμβάσεων οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί, κατά περίπτωση.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

Η www.polarisum.com pπαρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή δεδομένων (εφεξής, “τα περιεχόμενα”) στο Διαδίκτυο, που ανήκουν στην PESCAPUERTA, S.A.. και στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο ΧΡΗΣΤΗΣ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της πύλης. Αυτή η ευθύνη επεκτείνεται στην εγγραφή, εάν αυτή είναι απαραίτητη, για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενα. Στην εν λόγω εγγραφή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών και νόμιμων πληροφοριών. Συνεπεία αυτής της εγγραφής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος, δεσμευόμενος ως προς την επιμελή και εχέμυθη χρήση του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που του προσφέρει η PESCAPUERTA, S.A.. μέσω της ιστοσελίδας της, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τα χρησιμοποιήσει για παράνομες δραστηριότητες, αντίθετες προς τη δημόσια τάξη, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, η PESCAPUERTA, S.A.. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τη δομή και τον σχεδιασμό του ιστότοπου, να τροποποιεί ή να διαγράφει υπηρεσίες ή περιεχόμενα, καθώς και τους όρους πρόσβασης ή/και χρήσης του ιστότοπου.

Επίσης, η η PESCAPUERTA, S.A.. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και άλλους ειδικούς όρους που περιέχονται στον ιστότοπο www.polarisum.com www.polarisum.com

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προς τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Δεδομένων, ενημερώνουμε τον χρήστη ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχε οικειοθελώς, μέσω οιουδήποτε εκ των μέσων συλλογής πληροφοριών που διαθέτουμε, θα ενσωματώνονται στις αυτοματοποιημένες Δραστηριότητες Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδιοκτησία της PESCAPUERTA, S.A.., προκειμένου να διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς αυτόν, καθώς επίσης και με στόχο την ενημέρωσή του σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας και τις υπηρεσίες της. Τα πεδία που σημειώνονται με “*” είναι υποχρεωτικά· εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν τα συμπληρώσει, δεν θα μπορεί να απολαύσει ορισμένες εκ των υπηρεσιών και πληροφοριών που προσφέρει η ιστοσελίδα. Η επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά τα πεδία θα γίνεται με εμπιστευτικότητα.

Η PESCAPUERTA, S.A.. συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τη δέσμευση τήρησης εχεμύθειας που προσιδιάζει στη δραστηριότητά της.

Η PESCAPUERTA, S.A.. έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με τη φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις περιστάσεις της εν λόγω επεξεργασίας, με σκοπό να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού και πάντοτε σύμφωνα με το επίπεδο της τεχνολογίας, η αλλοίωση, απώλεια, ή η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση / επεξεργασία. Για την υλοποίηση της παραπάνω διαχείρισης μπορεί να καταστεί αναγκαία η εκχώρηση των δεδομένων στους υπεύθυνους επεξεργασίας, σε συνεργαζόμενες εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες (οι οποίες μπορούν να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων).

Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφερόμενα σε φυσικά πρόσωπα διαφορετικά του ιδίου, οφείλει, πριν την καταχώρηση, να ενημερώσει τα εν λόγω πρόσωπα για το περιεχόμενο της παρούσας ρήτρας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Δεδομένων.

Η PESCAPUERTA, S.A.., ως υπεύθυνη για τη Δραστηριότητα Επεξεργασίας, εγγυάται την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, ένστασης και φορητότητας των παρασχεθέντων δεδομένων, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Δεδομένων. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα εν λόγω δικαιώματα, με επιστολή του στην εταιρική έδρα, επισυνάπτοντας αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

Η PESCAPUERTA, S.A.. εγγυάται ότι όλες οι εμπορικές ανακοινώσεις που απευθύνει στους πελάτες της συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνεπώς, προς τήρηση του Νόμου 34/2002 περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Γενικού Νόμου 9/2014 περί Τηλεπικοινωνιών, πληροφορούμε τον ΧΡΗΣΤΗ ότι, με συγκατάθεσή του, η PESCAPUERTA, S.A. μπορεί να του αποστείλει μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.

Ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση στη διεύθυνση pescapuerta@pescapuerta.es.

5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ενημερώνουμε τον ΧΡΗΣΤΗ ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη μηχανή πλοήγησης του υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ για να καταγράφουν τη δραστηριότητά του, αποστέλλοντας ανώνυμη ταυτοποίηση που αποθηκεύεται σε αυτόν, προκειμένου η πλοήγηση να γίνεται πιο εύκολα, επιτρέποντας, για παράδειγμα, την πρόσβαση στους εγγεγραμμένους ΧΡΗΣΤΕΣ και την πρόσβαση στις περιοχές, υπηρεσίες, προσφορές ή διαγωνισμούς που προσφέρονται αποκλειστικά σε αυτούς, χωρίς να χρειάζεται να εγγράφονται σε κάθε επίσκεψη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ακροαματικότητας, των παραμέτρων της κίνησης και πλοήγησης, του χρόνου επίσκεψης ή/και την παρακολούθηση της προόδου και του αριθμού εισόδων. Η PESCAPUERTA, S.A.. προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αποκομίσει τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των απαιτούμενων cookies. Παρά τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, θα θεωρηθεί ότι (1) ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του εάν τροποποιήσει τη διαμόρφωση του προγράμματος πλοήγησης απενεργοποιώντας τους περιορισμούς που εμποδίζουν την είσοδο cookies και (2) ότι η εν λόγω συγκατάθεση δεν θα είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση εκείνων των cookies που είναι αυστηρώς αναγκαία για την παροχή μιας υπηρεσίας που έχει ζητήσει ρητώς ο ΧΡΗΣΤΗΣ (ο οποίος θα έχει προηγουμένως εγγραφεί).

Ενδεχομένως ορισμένα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο να μην σχετίζονται με την PESCAPUERTA, S.A.. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες σελίδες του ιστότοπου έχουν εισαγάγει περιεχόμενα από ιστότοπους τρίτων (όπως για παράδειγμα ένα βίντεο του YouTube).

Δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα περιεχόμενα προέρχονται από άλλον ιστότοπο, η PESCAPUERTA, S.A.. δεν ελέγχει τη ρύθμιση των εν λόγω cookies. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις διαμόρφωσης των cookies, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους ιστότοπους των εν λόγω τρίτων για την πρόσληψη πληροφοριών.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η PESCAPUERTA, S.A.., η ίδια ή ως εκχωρήτρια, είναι ιδιοκτήτρια όλων των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας της, καθώς επίσης και των περιεχομένων αυτής (ενδεικτικά: εικόνες, ήχος, ηχογράφηση, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα, εμπορικά σήματα ή λογότυπα, συνδυασμοί χρωμάτων, δομή και σχεδιασμός), απαγορεύεται δε αυστηρά η αναπαραγωγή, διανομή και δημοσιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διάθεσης μέρους ή συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, σε οιαδήποτε μορφή και με οιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την έγκριση της PESCAPUERTA, S.A..

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται ως προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στην PESCAPUERTA, S.A.. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να αποφεύγει τη διαγραφή, αλλοίωση, αποφυγή ή χειρισμό οιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα του.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η PESCAPUERTA, S.A.. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για βλάβες και ζημίες οιασδήποτε φύσης που ενδεχομένως προκληθούν, ενδεικτικά: λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα, μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου ή μετάδοση ιών ή κακόβουλων/επιβλαβών ως προς τα προγράμματα περιεχομένων, παρότι έχει λάβει, σχετικά, όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα.

Για ανεπάρκειες της υπηρεσίας, των δικτύων επικοινωνίας, των προβλημάτων που προκύπτουν από την κακή λειτουργία ή χρήση μη βελτιστοποιημένων εκδοχών οιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης· για πιθανά λάθη ασφαλείας που μπορεί να προκληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΧΡΗΣΤΗ, στα αρχεία ή έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί σε αυτόν, ως συνέπεια της παρουσίας ιού στον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες ή περιεχόμενα του ιστότοπου· για τηλεφωνικές βλάβες, παρεμβολές, παραλείψεις ή αποσυνδέσεις στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή προκληθείσες από ξένους προς την PESCAPUERTA, S.A.. λόγους· για τη γνώση που μπορεί να έχουν τρίτοι, μη εξουσιοδοτημένοι, σε ό,τι αφορά την κατηγορία, τους όρους, τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες πρόσβασης και χρήσης που κάνουν οι ΧΡΗΣΤΕΣ του ιστότοπου, των πληροφοριών και υπηρεσιών. Για την παράνομη, αμελή, δόλια χρήση – αντίθετη προς τους παρόντες Γενικούς Όρους, την καλή πίστη, τις γενικώς αποδεκτές χρήσεις ή τη δημόσια τάξη – του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των περιεχομένων του, εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η PESCAPUERTA, S.A.. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει χωρίς προειδοποίηση στις τροποποιήσεις που θεωρεί σκόπιμες στην ιστοσελίδα, και να μπορεί να αλλάξει, διαγράψει ή προσθέσει τόσο περιεχόμενα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από αυτήν καθώς και τον τρόπο εμφάνισης ή θέσης τους στην πύλη.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σε περίπτωση που στην www.polarisum.com διατίθενται σύνδεσμοι ή υπερσυνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, η PESCAPUERTA, S.A.. δεν θα ασκεί κανενός είδους έλεγχο στους εν λόγω ιστότοπους ούτε στο περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση η PESCAPUERTA, S.A.. δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα συνδέσμου που ανήκει σε τρίτο ιστότοπο, ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, ποιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια, εύρος, αλήθεια, ισχύ και συνταγματικότητα οιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε κάποια από τις προαναφερθείσες υπερσυνδέσεις ή άλλους διαδικτυακούς τόπους. Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανενός είδους σχέση, συγχώνευση ή συμμετοχή στους συνδεδεμένους φορείς.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η PESCAPUERTA, S.A.. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση σε κάποιον ΧΡΗΣΤΗ εάν διαπιστώσει οιαδήποτε ένδειξη δόλιας χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση, κατόπιν αιτήσεως της ιδίας ή τρίτου, καθώς και στους χρήστες που αθετούν τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

11. ΓΕΝΙΚΑ

Η PESCAPUERTA, S.A.. καταδιώκει την παραβίαση των παρόντων όρων καθώς και κάθε ανάρμοστη χρήση της πύλης της, ασκώντας όλα τα μέσα του Αστικού και Ποινικού Δικαίου.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η PESCAPUERTA, S.A.. θα μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους, δεόντως δημοσιευμένους όπως εμφανίζονται εδώ. Η ισχύς των προαναφερθέντων όρων είναι ανάλογη της έκθεσής τους και θα ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν από άλλους, δεόντως δημοσιευμένους.

13. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η σχέση μεταξύ PESCAPUERTA, S.A.. και ΧΡΗΣΤΗ, θα διέπεται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία και οιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται στα Δικαστήρια του Vigo.